ถ้าการศึกษาดี คนต้องมีชีวิตดี ที่งอกงามสร้างสรรค์

มรรค คือการปฏิบัติอันเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
ซึ่งนำไปสู่จุดหมายที่ดีเลิศ หรือพูดสั้นๆ ว่าวิถีชีวิตที่ดีงามนั้น
ก็มาคู่กับสิกขา ในแง่ที่ว่า เมื่อเราต้องการจะมีวิถีชีวิตที่ดีงาม
จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง เราจะทำอย่างไร เราก็ต้องรู้จักที่จะทำ
ให้ได้อย่างนั้น นี่คือ เราก็ต้องมีความรู้ และเราก็ต้องฝึกตัวเอง
ให้ทำให้ปฏิบัติได้อย่างนั้น ซึ่งก็สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์เรานี้เอง ที่ว่าจะเป็นอะไร จะทำอะไรเป็น ก็ต้องฝึกต้อง
เรียนรู้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นก็จึงต้องมีสิกขา คือการฝึกการศึกษา
การหัดการพัฒนาขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิต
ที่ถูกต้องดีงามตามที่ต้องการนั้นได้