ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพุทธปัญญา

เมื่อได้ปฏิสัมภิทา คือปัญญาแตกฉานชุดนี้แล้ว ก็ขอให้นักเรียนเอามาใช้ในยุคข่าวสารข้อมูลนี้ เราจะรับมือกับข่าวสารข้อมูลได้อย่างดี และใช้ไอทีอย่างชาญฉลาด สามารถเป็นนาย ไม่ใช่เป็นลูกน้องของมัน แต่ถ้าเราไม่เก่งด้วยปัญญาแบบปฏิสัมภิทานี้ เราจะเป็นได้แค่ลูกน้อง และถ้าหนักหนา ก็จะกลายเป็นทาสของข้อมูลข่าวสาร เป็นเหยื่อของไอที เวลานี้ คนไทยเป็นเหยื่อของไอทีกันมาก ใช่ไหม? เป็นเหยื่ออย่างไร ก็ไปอธิบายกันเอง ตั้งแต่อัตถปฏิสัมภิทาก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อ เป็นลูกน้อง หรือเป็นทาสของมัน ไม่เอาทั้งนั้น เราต้องเป็นนาย เป็นผู้ใช้มัน เอามันมาใช้งานให้สำเร็จประโยชน์ พร้อมไปกับการพัฒนาปัญญาของเรา ให้ก้าวไปในการที่จะมีปฏิสัมภิทา ๔ ข้อนี้ ถ้าทำได้อย่างนั้น นักเรียนก็จะเจริญก้าวหน้าแน่นอน การศึกษาเล่าเรียนก็สำเร็จผลสมความมุ่งหมาย โดยเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิต แก่สังคม แก่โลกนี้ ทั้งโลกมนุษย์ และโลกของธรรมชาติ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ งานมงคลวารอายุ ๙๑ ปี ของคุถยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต ณ โรงเรียนปัญญาประทีป