คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล (Sublime Blessings of Parents) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

พ่อแม่นั้นมีอุปการะคุณแก่เรามากมาย ในทางพระศาสนาท่านบรรยายไว้นานัปการ แม้กวีทั้งหลายก็ได้เขียนบรรยายกันไว้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปรากฏเป็นคำกลอนและคำประพันธ์ต่างๆที่บรรยายถึงคุณของบิดามารดา เพื่อให้ลูกได้รู้ตระหนักมองเห็นความสำคัญและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน

Parents provide their children with immense support and assistance. The Buddhist scriptures abound in passages, both in poems and prose, describing the great kindness shown by parents towards their children. These descriptions aim to bring about a recognition in children of their parent's virtue, and to instil a sense of gratitude.
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก - คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล