กฐินพระองค์เดียว

...วิหาเร เอโก วา ทฺเว วา ตโย วา จตฺตาโร วา ภิกฺขู วิหรนฺติ, ตตฺถ กถินจีวเร อุปฺปนฺเน อญฺญโต ปริเยสิตฺวา จตุวคฺคสงฺโฆ เอโก ปฏิคฺคาหโกติ ปญฺจนฺนํ ภิกฺขูนํ ปูรเณ สติ กถินํ อตฺถริตุํ ลภติ...

(ในวัด...มีภิกษุอยู่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ รูป เมื่อมีจีวรกฐินเกิดขึ้นที่วัดนั้น หากภิกษุจากที่อื่นมารวม ให้ครบ ๕ รูป คือ เป็นสงฆ์จตุวรรคกับภิกษุผู้รับจีวรรูปหนึ่ง จึงกรานกฐินได้)

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณปัญญา ใช้บางยาง ณ จดหมายตอบ