คติธรรมแห่งชีวิต

 

รวมเล่มผลงานธรรมนิพนธ์ ๖ เรื่อง
  • การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
  • ความจริงแห่งชีวิต
  • ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
  • รักษาใจยามป่วยไข้
  • ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
  • ความจริงแห่งชีวิต : บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง
จัดแบ่งเนื้อหาเรียงเป็นบทตอนให้สัมพันธ์กับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มุ่งหน้าสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้ดีงามมีความสุข โดยอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

 

รวมเล่มมาจาก - การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
- คู่มือดำเนินชีวิต
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- ธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ
- รักษาใจยามป่วยไข้