บุพการ ของ บูรพาจารย์ (วันบูรพาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ข้าพเจ้าเกิดในจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ ตำบลดอนเจดีย์ จึงขอตักเตือนชาวสุพรรณด้วยกัน ให้รักษามรดกความดีของเลือดสุพรรณ ที่บรรพบุรุษยกให้ไว้ ถ้าจะทำการสิ่งใด ก็ขอให้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบแล้ว ตั้งจิตพยายามทำจริง กิจการที่ทำก็จะสำเร็จประโยชน์แก่ตน และประเทศชาติ

พระเทพคุณาธาร (ผล ชินฺปุตฺโต)