สุขง่าย ทุกข์ยาก

ถ้าสุขของเราเกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น
ก็ไม่ดีไม่ชอบธรรม เพราะฉะนั้นจึงต้องให้เป็นความสุขที่ชอบธรรม
เราสุขผู้อื่นก็ไม่ทุกข์ ถ้าให้ดียิ่งกว่านั้นก็ให้เป็นสุขด้วยกัน

เรียบเรียงบางส่วนจาก