โครงสร้างพระไตรปิฎก และความหมายในภาษาอังกฤษ และแนวอภิธรรม ๗ คัมภีร์

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ภิกษุสามเณร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร