ธรรมสำหรับชาวบ้าน Buddhism : A Layman's Guide to Life

ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ คณะผู้จัดทำหนังสืออนุสรณ์งานมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย