คนไทย สู่ยุคไอที

ในการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลพื้นฐานคือการศึกษา ผู้จัดสรรข่าวสารข้อมูลให้แก่เด็กในฐานะที่เรียกว่าเป็น กัลยาณมิตรจะต้องทำหน้าที่โดยพยายามจัดสิ่งที่ดีที่สุด เช่นเป็นพ่อแม่ก็พยายามหาสิ่งแวดล้อมข่าวสารที่ดีที่สุด หาสื่อที่ดีที่สุดให้กับเด็ก แต่ในเวลาเดียวกันบุคคลนั้นหรือเด็กก็ควรได้รับการศึกษา  ชนิดที่ว่า เป็นคนสามารถเอาประโยชน์ ได้จากสิ่งที่เลวที่สุด สองอย่างนี้คู่กันย้อนแย้งแต่สำคัญมาก คือ ๑. ในฐานะผู้จัดให้ ต้องจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด ๒. แต่ในฐานะผู้รับการศึกษา จะต้องสร้างความในการที่จะเอาประโยชน์ได้จากสิ่งแวดล้อมและข่าวสารข้อมูลที่เลวที่สุดถ้าทำได้อย่างนี้จะอยู่ได้อย่างดี มีความรอดปลอดภัย อย่างเป็นสุขอิสระ และเป็นผู้พัฒนาสังคมได้  ตกลงว่า จะต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยี ไม่ว่าเทคโนโลยี จะเจริญไปเท่าไร  ก็ต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยีนั้น อย่าให้ต่ำกว่า อย่าให้คนเป็นทาส ของเทคโนโลยี ถ้าคนยังเหนือเทคโนโลยีก็มีทางรอด เพราะคนยังรักษาอิสรภาพอยู่ได้ ฉะนั้นข้อที่หนึ่งในแง่ของคนก็เป็นอันว่าพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยี เพื่อรักษาอิสรภาพไว้ตลอด
รวมเล่มมาจาก - คนไทยกับเทคโนโลยี
- ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
- ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)