จดหมายจากพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ณ (เขียนที่วัดญาณเวศกวัน)