อุดมศึกษา ที่โยงตลอดลงมาถึงฐาน

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ที่ประชุมของชาวราชภัฏ ณ สถาบันราชภัฏพระนคร