ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นักวิจัยของโครงการ "การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทยด้วยนวัตกรรมแนวพุทธ" ณ วัดญาณเวศกวัน