ชีวิตและผลงาน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และนานาทัศน์ของนักวิชาการ

ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย