จาก เสถียรพงษ์ วรรณปกษ์ ถึง พระเทพเวที และ พุทธทาสภิกขุ

ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ จำหน่าย ณ ช่อมะไฟ