คนไทยกับเทคโนโลยี

     จงถามเด็กไทยให้น้อยลงว่า "อยากได้อะไร"
     แต่จงถามเด็กไทยให้มากขึ้นว่า "อยากทำอะไร?"
...จาก "อยากทำอะไร" ก็ก้าวต่อไปว่า "อยากรู้ว่าจะทำอย่างไร" และ "จะต้องรู้อะไร?" แล้วพ่อแม่ก็คอยหนุน และให้เพื่อสนองความใฝ่รู้ และใฝ่สร้างสรรค์นี้ โดยช่วยโยงการรู้ และการสร้างสรรค์นั้นไปเชื่อมต่อกับกุศลให้ได้ต่อไป...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดญาณเวศกวัน