ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม)

เรื่องราวที่เล่ามา ช่วยให้เห็นบรรยากาศของ ชีวิตและสังคมแบบพุทธิกะ ซึ่งมีฐานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นรมณีย์ อันเอื้อให้คนพัฒนาชีวิตด้วยกายภาวนา และพากับทำบุญกิริยาที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่คนพัฒนาการอยู่ร่วมกันด้วยศีลภาวนา
ครั้นมีชุมชนดี มีสังคมมั่นคง ก็จะพัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไป ในทางจิตใจ และปัญญา ด้วย จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา
เมื่อมีพระสงฆ์รู้ธรรมเป็นกัลยาณมิตร แนะนำให้ความกระจ่างและตนเอง รู้จักมนสิการ ก็ก้าวหน้าไปในการพัฒนาชีวิตให้ครบภาวนาทั้ง ๔ ลุถึงความจริง ความดี ความงาม ความสุขที่แท้จริง

ดั่งมีพุทธพจน์ที่ว่า

คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกนฺติ.
ไม่ว่าเป็นบ้านป่า ที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตาม ผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ใด ที่นั้นไซร์เป็นถิ่นสถานอันรมณีย์