หนังสือสวดมนต์ (ฉบับชาวบ้าน)

คำว่า "ชาวบ้าน" หมายถึงคนอยู่บ้าน คือคฤหัสถ์...

การสวดมนต์นั้น ถ้าจะให้ได้ผลเต็มความหมายจริง ก็เป็นการสาธยาย โดยมีมนสิการ คือมีสตินึกทันตามทันอยู่กับถ้อยคำตามวาจาที่สาธยาย ในใจก็มนสิการคือใส่ใจพิจารณามองเห็นความหมาย ให้ได้ปัญญารู้เข้าใจธรรม แล้วซาบซึ้งใจได้ปีติไปได้วย

ถ้าไม่ได้มนสิการ แต่สาธยายไป โดยมีสติกำกับใจอยู่กับการสวดคำสวดที่รู้อยู่ว่าเป็นเรื่องพระรัตนตรัย ว่าด้วยสิ่งที่ดีงามประเสริฐ แถมมีบรรยากาศที่เป็นบุญเป็นกุศล ในขณะที่ปากสวดไป ใจก็สงบปลาบปลื้มเอิบอิ่มยินดีมีปีติปราโมทย์ตลอดเวลาที่สวดอยู่นั้น แม้จะขาดผลทางปัญญา แต่ก็ได้ผลดีงามทางจิตใจ ช่วยเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเป็นสมาธิ

อสชฺฌายมลา มนฺตา.
มนต์ทั้งหาย มีการไม่สาธยาย เป็นมลทิน