พระพุทธศาสนา: คำสอนว่าด้วยความสุขที่แท้จริง /Buddhism: The teaching of True Happiness

พูดสั้น ๆ ว่า สภาวะสูงสุดแห่ง "บรมสุข" อำนวยผลกว้างใหญ่เป็น
"พหุชนสุข" ซึ่งถือความโดยนัยว่า "บุคคลนิพพาน ทำการเพื่อโลก" ดัง
ได้กล่าวมาแล้วนั้น
พระพุทธศาสนา จึงเป็นระบบการพัฒนาความสุข และเป็นศาสนา
แห่งความสุข ตามนัยที่ได้กล่าวมา ฉะนี้แล

Briefly speaking, the highest natural state of "the greatest
bliss" (parama-sukha) brings forth an enormous and wide-
ranging impact as "happiness of the multitude" (bahujana-
sukha), the implication being that "An individual having attained
nibbana takes action for the world," as has already been stated.
For this reason indeed, Buddhism is a system of happiness
development and is also a religion of happiness, in the sense that
has been expounded.