ตั้งหลักด้วยธรรม ก้าวนำด้วยปัญญา

เรียบเรียงบางส่วนจาก - พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
เปลี่ยนไปสู่สูตรของชีวิตที่ดี