สูตรของชีวิตที่ดี

ฉันทะ ความอยากความปรารถนาที่เป็นกุศล คือ ความรักความชื่นชมยินดี
พอใจอยากให้คนสัตว์สิ่งนั้นๆ ดีงามสะอาดหมดจดสดใสอยู่ดีมีสุขเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ และอยากทำสิ่งนั้นๆ ให้ดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะของมัน เป็นตัวนำ
ซึ่งพาเอาความเพียรพยายามที่จะทำให้ดีงามล้ำเลิศตามมา เป็นต้นกำเนิด
ของความดีงาม ความเจริญงอกงาม และความสุข (ตรงข้ามกับ ต้ณหา)
ควรปลูกฝังตั้งแต่ในครอบครัว ให้ลูกให้เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อม
ด้วยฉันทะนี้ มนุษย์จะได้มีชีวิตที่งาม มีสังคมที่ดี และมีธรรมชาติที่รมณีย์
ที่ไหนคนมีฉันทะ ความขี้เกียจและขยะ ก็จะไม่มี ความมักง่ายสกปรก
คดโกง หายไปสิ้น เพราะเป็นถิ่นอาศัยที่สร้างสรรค์เสวนาของอารยชน

เปลี่ยนชื่อจาก - ตั้งหลักด้วยธรรม ก้าวนำด้วยปัญญา