พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม ภาค ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย (Dictionary of Buddhism)

เรียบเรียงบางส่วนจาก - พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม