คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบ

...เรื่องใจแคบไม่มี คนไทยไม่ใจแคบ แต่ต้องมาช่วยกันศึกษาหาความรู้ จะพูดจะพิจารณาอะไรก็หาความรู้ให้ชัด แล้วจะไม่เกิดปัญหา การสร้างสรรค์ประเทศชาติำก็จะดำเนินไปด้วยดี...

...การตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาหรือไม่ตั้งไม่ใช่ประเ็ด็นสำคัญ เดี๋ยวก็ผ่านไป แต่เรื่องที่เป็นปัญหา น่าเป็นห่วงก็คือ ความคิดความเข้าใจ ทัศนคติ และทิฎฐิในใจของคน ที่ขาดความรู้หรือตั้งใจผิด ซึงจะกลายเป็นเครื่องกีดกั้นขัดขวางการงานสร้างสรรค์ต่างๆ และจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติในระยะยาว จึงควรจะสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับความเห็นให้ตรง ...

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เป็นเล่มเดียวกับ - ตั้งกระทรวงพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน