บวชเรียน สู่ การศึกษาเพื่ออารยชน

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่น ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดญาณเวศกวัน ผ่านระบบออนไลน์