คนไทย หลงทางหรือไร

...พระสงฆ์ปกตินั้นถือว่า มีจริยธรรมสูงสุดในหมู่ประชาชน คณะสงฆ์เป็นสถาบันตัวแทนจริยธรรมหรือ เป็นสถาบันที่ถือกันว่ามีจริยธรรมสูงสุด ทั้งยังมีกรอบช่วยป้องกันรักษามากมายทั้งทางวัฒนธรรม ประเพณี และกติกาของสังคม ถ้าหากพระสงฆ์เสื่อมโทรม สถาบันสงฆ์เสื่อมโทรมจนกระทั่งปรากฏไปทั่ว ก็เป็นเครื่องฟ้องว่า นี่สถาบันสงฆ์ยังขนาดนี้ แล้วสังคมไทยทั่วไปจะโทรมขนาดไหน...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ตามทางพุทธกิจ