ชีวิตที่สมบูรณ์ (A Fulfilled Life) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์
ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร
เราลองมาดูคำสอนของพระพุทธศาสนา
ท่านสอนไว้แล้วว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้น
ต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ
ประโยชน์สุขนี่แหละเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต
หมายความว่า ชีวิตของเรานี้มีจุดมุ่งหมาย
หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมาย
Everyone desires a fulfilling
or fulfilled life.
But what is this?
Buddhism asserts that a fulfilled life
is made up of various dimensions
of wellbeing,
and that wellbeing itself
is the true goal of human life.

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก - ชีวิตที่สมบูรณ์