ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม (Life Conducive to Work - Work Conducive to Virtue) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ชีวิตของเราแต่ละคน เป็นสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์ได้ และเราสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ แม้แต่ด้วยการปฏิบัติงานนี้แหละอย่างถูกต้อง เมื่อเราปฏิบัติต่องานหรือทำงานอย่างถูกต้อง มีท่าทีของจิตใจต่องานถูกต้องแล้ว ชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ในตัวในแต่ละขณะนั้นนั่นเอง นี่คือประโยชน์ในระดับต่างๆ จนถึงขั้นสูงสุด ที่ทางธรรมได้สอนไว้

Our individual lives, however, can be brought to completion even through engaging in work. When we establish a skilful attitude towards work, every moment of our lives will be fulfilling.

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี อดีตผู้อำนวยการ และหมอสาคร ธนมิตต์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล
แปลจาก - ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม