ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต: การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

การระลึกให้ถูกต้องนั้น ก็คือการระลึก
อย่างรู้เข้าใจคติธรรมดา พิจารณาให้เห็นว่า
ชีวิตของคนเราทั้งหลายนั้น เกิดมาแล้ว
ดำรงอยู่ ในที่สุดก็ต้องจากไปด้วยความตาย
มองเห็นอยู่โดยประจักษ์หลักฐานมากมาย
อันนี้เป็นธรรมดาของชีวิต เมื่อเป็นธรรมดา
ของชีวิตแล้วเราก็จะต้องยอมรับความจริง
ยอมรับความจริงแล้วโน้มเข้ามาสู่ชีวิตของ
ตัวเอง พิจารณาว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร
เมื่อรู้เข้าใจคติธรรมดาของชีวิตว่า มีความ
ตายเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

ที่มาจาก ธรรมเทศนา