ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ อธิการบดี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร