ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย

...ความรักแบบที่หนึ่งนี้ที่แท้แล้วก็คือการคิดจะเอาจากผู้อื่น ในเมื่อมันมีลักษณะอย่างนี้ มันจึงมีข้อเสียที่สำคัญติดมาด้วย คือถ้าหากว่าเขาผู้นั้น  ไม่อยู่ในภาวะที่จะสนองความปรารถนาให้เรามีความสุขได้
เราก็จะเบื่อหน่าย แล้วก็อาจจะรังเกียจ จึงเห็นได้ว่าไม่ยั่งยืน อันนี้เป็นข้อบกพร่องที่สำคัญ
ประการแรก...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณยงยุทธ์-คุณชุติมา ธนะปุระ ณ วัดญาณเวศกวัน