ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอและวินัยไม่มีเสรีภาพก็หายไป

...ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม?  อ่อนแออย่างไร?  ก็เขายึดหลักไว้ไม่ได้  จับหลักเอาไว้ไม่อยู่  ตั้งหลักไม่ติด  กระแสอะไรมาก็ไหลไปด้วย  อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ-ไม่ชอบใจ ของตัวเอง  แค่เกิดชอบใจ-ไม่ชอบใจขึ้นมา  ก็ไปแล้ว  ยืนหลักไม่อยู่ เหตุผลก็ไม่เอา  เอาแต่ที่ชอบใจ อย่างที่เรียกว่า  เอาแต่ใจตัว...

...ความไม่มีวินัยทำให้เสียโอกาส  และเป็นตัวปิดกั้นเสรีภาพ  วินัยมีไว้เพื่อจัดสรรโอกาส  วินัยมีขึ้นเพื่อให้เกิดโอกาสทั้งนั้น  แล้วเสรีภาพก็จะได้มาใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากวินัย  แต่เป็นปัญหาที่ว่าคนไม่เข้าใจ  คนมองวินัยผิด  ต้องตระหนักว่า  ถ้าไม่มีวินัยแล้ว  โอกาสจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกประการ...

รวมเล่มมาจาก