ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม

...การแสดงโลกแก่ลูก  ที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้น  โดยทั่วไปจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึก ท่าที ทัศนคติ ต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางที่ดี  โดยเฉพาะ

  • มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตร มีไมตรี
  • มองสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะธรรมชาติ  ด้วยความรู้สึกซาบซึ้ง  เห็นความงาม ความสงบ ความประณีตละเอียดอ่อนลึกซึ้ง
  • มองสิ่งทั้งหลาย  และเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าน่ารู้ น่าศึกษา
  • มองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคม  ด้วยท่าทีของการที่จะออกไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  หรือพัฒนาทำให้ดียิ่งขึ้น
จำให้แม่นเลยว่า  จะต้องสร้างท่าทีความรู้สึก  หรือทัศนคติ ๔ อย่างนี้แก่ลูกให้ได้...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมชื่น สมประเสริฐ ณ วัดญาณเวศกวัน