จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

ภาษาไทย
คำโปรย
...เด็กและเยาวชนสมัยปัจจุบันต้องได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเข้ามาทางอินทรีย์ต่างๆ ในปริมาณที่มากมายและโดยอัตราความเร็วที่สูงยิ่ง ต่างจากเด็กและเยาวชนรุ่นก่อนเป็นอย่างมาก แถมด้วยกำลังแรงและความเร่าร้อนของวัยที่รุ่นหนุ่มสาว สภาพเช่นนี้มีทั้งผลดีและผลเสีย แล้วแต่เงื่อนไข คือถ้าเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้รับหรือเสพประสบการณ์นั้น มีความพร้อมสามารถจัดการกับประสบการณ์ที่เข้ามาได้ดี เราก็จะเป็นมนุษย์ที่ได้พัฒนาศักยภาพอย่างดีเยี่ยม แต่เด็กส่วนใหญ่หาได้มีความพร้อมหรือมีความสามารถเช่นนั้นไม่ วัฒนธรรมที่เป็นมาไม่สามารถเตรียมตัวเขาให้อยู่ในสภาพจิตและสถานการณ์ชีวิตที่พร้อมเช่นนั้น...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมงาน ปาฐกถาประจำปี ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ ๑ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนชื่อจาก - คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๘) ในชื่อเดิมว่า "คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่" จัดพิมพ์โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การพิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๓๐) ในชื่อใหม่ว่า "จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๓
ISBN974-7892-00-6
เลขหมู่BQ4570.E8