ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์

ภาษาไทย-อังกฤษ
รวมเล่มมาจาก - งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- ธรรมนูญชีวิต
- สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๘) จัดพิพม์โดย ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนำปาฐกถาธรรม และงานนิพนธ์ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุัตฺโต) ๔ เรื่อง คือ คำปราศรัย ชีวิตที่สมบูรณ์ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข และธรรมนูญชีวิต พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์"
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๘
ISBN-
เลขหมู่BQ7210