ชีวิตกับการทำงาน

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ คณะญาติมิตร และคณะผู้ทำงาน บริษัทเคล็ดไทย จำกัด ณ สำนักงาน บริษัทเคล็ดไทย จำกัด
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่