ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม

ภาษาไทย
คำโปรย
...สิ่งตีพิมพ์ความยาว ๒๒ หน้า  ตัดตอนมาจากธรรมนิพนธ์เรื่อง "ธรรมะฉบับเรียนลัด"  ให้ความหมายของการปฏิบัติธรรม  และอธิบายหลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรมอย่างสั้น...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ธรรมะฉบับเรียนลัด
พร้อมเพิ่มคำศัพท์น่ารูป และพุทธศาสนสุภาษิตอีกเล็กน้อย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม" พิมพ์ครั้งแรก ปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นหนังสือที่คัดลอกมาจากธรรมนิพนธ์เรื่อง "ธรรมะฉบับเรียนลัด" โดยนำพุทธภาษิตที่คัดลอกมาจากหนังสือ อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ไว้ท้ายเล่ม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ5345