ชีวิตที่เป็นอยู่ดี: ด้วยมีการศึกษาทั้ง ๓ ที่ทำให้พัฒนาครบทั้ง ๔

ภาษาไทย
คำโปรยเนื้อหาของหนังสือตัดตอนมาจาก  บทเพิ่มเติมในหนังสือพุทธธรรม(ฉบับเดิม)  นำมาพิมพ์แยกเล่ม  ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถฝึกได้  โดยเน้นการฝึกพัฒนาตนด้วยการศึกษาตามหลักไตรสิกขา  เชื่อมโยงเข้าหาอริยมรรค  แล้ววัดผลโดยใช้หลัก ภาวนา ๔
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับเดิม
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
ISBN974-497-472-9
เลขหมู่BQ4570.E3