เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม

ภาษาไทย
คำโปรย

เนื้อหาของหนังสือเกิดจากการรวมเล่มผลงาน ๓ เล่ม  เพื่ออธิบายเรื่องกรรมซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญ  และเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก  นอกจากจะนำทำความเข้าใจในตัวหลักกรรมเองแล้ว  ยังช่วยแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม  อีกทั้งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทอีกด้วย

รวมเล่มมาจาก - ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
- หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
- เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม
ข้อมูลพัฒนาการ

พิมพ์ครั้งแรก (เฉพาะเรื่อง ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม)ในปรัชญาการศึกษาไทย พ.. ๒๕๑๘

พิมพ์รวมเล่ม จัดปรับใหม่ ครั้งที่ ๑พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ครั้งที่ ๑๔กันยายน ๒๕๕๓

พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ISBN974-907788-5-3, 974-92713-3-5
เลขหมู่BQ4415