ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

ภาษาไทย
คำโปรย
...ลักษณะสำคัญของความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ สติ แปลว่า ความระลึก ความนึก หมายความว่า มีความตื่นตัว คอยระลึกคอยนึกอยู่ เพื่อดึง เพื่อตรึงจิตใจเอาไว้ให้อยู่และให้ดำเนินไปกับสิ่งถูกต้องดีงาม เป็นคุณเป็นประโยชน์ และไม่ยอมให้จิตใจไถลออกไปกับความชั่ว และสิ่งที่เป็นโทษอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหาย...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.L5