ตามทางพุทธกิจ

ภาษาไทย
คำโปรย

...อาศัยความมีศรัทธาในพระศาสนา มีกุศลเจตนาความปลาบปลื้มยินดีที่เกิดขึ้น จึงมีปีติอันประกอบด้วยธรรม หรือเป็นปีติในธรรมเรียกว่าธรรมปีติยิ่งถ้าได้เจริญธรรมข้ออื่นๆ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนด้วย เช่น สมาธิ ปัญญา เป็นต้น ก็จะทำให้ความปีติในธรรมนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ คือความเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปอีก พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธมฺมปีติ สุขํ เสติ แปลว่า ผู้อิ่มใจในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข หรือว่าอยู่เป็นสุข...

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ และคณะ ณ พุทธสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และบางส่วนเนื้อหาแสดงในประเทศไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ตามทางพุทธกิจ" เป็นการรวบรวมธรรมกถาที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดง ณ พุทธสังเวชนียสถานสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาบางแห่ง ในประเทศอินเดีย ต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และเรื่องที่บรรยายภายหลังในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ๒ เรื่อง คือ คำบรรยายทบทวนการเดินทาง และเรื่องอินเดียในระหว่าง และหลังพุทธกาล เฉพาะเรื่องสุดท้าย อินเดียในระหว่าง และหลังพุทธกาล หรืออินเดียแดนเทวดานั้น เป็นธรรมกถาซึ่งแสดงที่ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ISBN974-8357-34-1
เลขหมู่BQ888