กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

ภาษาไทย
คำโปรย
...ในชีวิตของมนุษย์ ความสุขเป็นเรื่องสำคัญ เราจะตัองยอมรับความจริง ถ้าเราจะมีความคิดและชีวิตที่ทวนกระแส เราจะตัองให้ชีวิตที่ทวนกระแสของเรามีความสุขด้วย มิฉะนั้นแล้วการทวนกระแสนั้นจะไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ไม่มีความสุขนั้นไม่ยั่งยืน เราอาจจะทนทำไปด้วยแรงพลุ่งหรือแรงกระทุ้งผลักดัน เช่นความยึดมั่นในอุดมการณ์ หรื่อความปลุกเร้าอะไรต่างๆ การทำด้วยแรงปลุกเร้านี้ไม่ยั่งยืน มันจะอยู่ด้วยเพียงระยะหนึ่ง ถ้าไม่มีความสุขเป็นรากฐาน...
รวมเล่มมาจาก - ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
- ๒๐๐ ปี กรมพระปรมานุชิต กับสังคมไทย
และธรรมบรรยายอีกหลายเรื่องที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม" เป็นหนังสือที่ประมวลธรรมกถา พระธรรมเทศนา และคำบรรยายต่างๆ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) บางส่วนที่ยังไม่พิมพ์เป็นเล่ม จากหลายแหล่งรวม ๑๐ เรื่อง
  • พิมพ์ครั้งแรก เป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางกิมวา แซ่อุ่ย โยมมารดา พระไพศาลวิสาโล เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๖
ISBN974-89079-8-8
เลขหมู่BQ4570.L5