ทำแท้งแ และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์แพทย์ และพยาบาล และผู้เข้าร่วมประชุม จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ณ โรงพยาบาลศิริราช
เปลี่ยนชื่อจาก - ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา
ข้อมูลพัฒนาการ

ชื่อเดิ่ม ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร? : ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร/การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา

  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๓๖)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ (ธันวาคม ๒๕๔๙) - แปลงข้อมูลเดิมจากระบบ MC สู่ PC
  • พิมพ์ครั้งที่ ๖ - จัดวางรูปแบบ-ซอยย่อหน้า กับทั้งปรับแก้ชื่อเป็น ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.M4