ธรรมะชนะเอดส์

ภาษาไทย
คำโปรย

เมื่อมองให้ถูกต้องด้วยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นได้ว่า การป่วยโรคเอดส์นี้ เป็นการพลิกผันชีวิตของเรา ที่เราสามารถพลิกผันโชคชะตาให้กลับร้ายกลายเป็นดี ให้เกิดมีผลในทางบวกได้อย่างเต็มที่ จนอาจกลายเป็นกาลเวลาและช่วงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด

ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจจะรังสรรค์สิ่งที่ดีงาม สร้างความก้าวหน้างอกงามทางภูมิธรรมภูมิปัญญา ให้แก่อารยธรรม และกลายเป็นผู้พลิกผันอารยธรรมให้กลับฟื้นคืนดีขึ้นมาก็ได้

ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุม อ่านโดย พระครรชิต คุณวโร ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ธรรมะชนะเอดส์" เดิมเป็นบทความที่เขียนขึ้น แทนการแสดงปาฐกถา ตามที่ได้รับอาราธนาและมอบให้พระครรชิต คุณวโร นำไปอ่านในช่วงก่อนปิดการสัมมนาเอดส์ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖
  • การพิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๘) จัดพิมพ์โดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBN974-465-027-3
เลขหมู่BQ4570.M4