ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้

ภาษาไทย
คำโปรย
...เมื่อชีวิตก็ไม่เป็นปัญหา และความสุขก็มีเป็นเนื้อในของจิตใจอยู่แล้ว ตัวเขาเองจะเสวยความสุขใดๆ ก็ย่อมเสวยได้อย่างเต็มอิ่มเต็มใจ ไม่มีเงื่อนปมภายในที่จะระคายขัดขวาง หรือทำให้ขุ่นมัวเศร้าหมอง เขาจะทำอะไรๆ แก่ใครๆ หรือในกรณีใดๆ ก็ไม่มีเหตุที่จะทำเพื่อแสวงหาสิ่งบำเรอความสุขให้แก่ตนเอง และสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว ก็คือความสุขซึ่งพร้อมที่จะเผื่อแผ่ขยายออกไปให้แก่ผู้อื่น ดังนั้นพฤติกรรมต่างๆ ของเขา จึงเป็นไปแต่ในทางที่จะเสริมสร้างประโยชน์สุขให้แก่คนอื่นและแก่สังคม และการทำความดีงามเสริมสร้างประโยชน์สุขของเขานั้น ก็เป็นไปได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ ไม่มีเงื่อนงำแอบแฝง...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
เปลี่ยนไปสู่ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนัสือ "ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้" ปรับปรุงจากบทที่ ๖-๗ ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ : ๒๕๓๐
  • พิมพ์เฉพาะบทครั้งที่ ๑ - ตุลาคม ๒๕๓๐ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ (๖๐ ปี)
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔
ISBN974-453-479-9
เลขหมู่BQ4263