ปรัชญาการศึกษาไทย

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๘) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เคล็ดไทย ได้นำเอาคำบรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง "พระพุทธศาสนากับการศึกษาในประเทศไทย" ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓ รวมอยู่ในเล่มโดยจัดอยู่ในภาคผนวกในเล่มด้วย
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๕) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีมทอง ในชื่อ "ปรัชญาการศึกษาไทย" (เรียกให้ตรงแท้ว่า "ปรัชญาการศึกษาสำหรับไทย") มีเนื้อหาหลายส่วน ต่างจากที่จัดพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๘) เพราะได้ตัดเอาคำบรรยาย และบทความที่ไม่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาออกทั้งมหด และได้นำคำบรรยายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะในด้านศาสนธรรมมาเพิ่มเข้า และเข้ากับชื่อหนังสือว่า "ปรัชญาการศึกษาไทย" มากยิ่งขึ้น
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๑๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่LA1221