พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๒) งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๗) มีการเพิ่มศัพท์และปรับปรุง
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๘) มีการเพิ่มภาคผนวก
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑ (กรกฎาคม ๒๕๕๑) มีการชำระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑
    การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๑ (ขนาดตัวอักษรธรรมดา)  การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๒ (ขนาดตัวอักษรใหญ่)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ISBN974-575-029-8
เลขหมู่BQ130