พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

ภาษาไทย
คำโปรย
...พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในถิ่นเดิม คือ ประเทศอินเดีย เป็นเวลาทั้งหมด ๑,๗๐๐ ปี จึงสูญสิ้นไปจากประเทศนั้น ในระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะตั้งแต่รัชการพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๑๘) เป็นตันมา พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองไม่เฉพาะในประเทศอินเดียเท่านั้น แต่ยังได้แพร่หลายไปในประเทศอื่นๆ เป็นอันมาก และได้เป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ที่อยู่ในดินแดนเหล่านั้นอย่างสำคัญ แม้ที่ไม่สามารถดำรงตัวอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ก็ทิ้งซากไว้ให้เห็นในศิลปกรรมต่างๆ อันแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต...
ข้อมูลพัฒนาการ

 

  • "พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต" พิมพ์เป็นเอกสารในวงจำกัดสำหรับผู้สนใจ ครั้งแรก (๒๕๑๓) และครั้งทีี่ ๒ (๒๕๑๙)
  • ปี ๒๕๑๘ สำนักพิมพ์เคล็ดลับไทย ขออนุญาตรวบรวมบทความของผู้นิพนธ์ พิมพ์ในชื่อว่า "ปรัชญาการศึกษาของไทย" ได้นำคำบรรยายนี้ไปรวมอยู่ด้วย โดยจัดเป็นภาคผนวกของหนังสือดังกล่าว

 

พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๓๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-575-139-1
เลขหมู่BQ4570.E3