พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

ภาษาไทย
คำโปรย
...พุืทธศาสนสุภาษิตสอนว่า "คนฉลาดไม่เข้าเรื่อง หรือคนฉลาดไม่เป็นเรื่อง ไม่ทำให้เกิดความสุช" คือทำให้เกิดโทษ เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาก็มีคติว่า จะต้องระมัดระวังเหมือนกัน อาจมีการผิดพลาด โดยเข้าใจว่า เรานี้ใช้ปัญญาหรือเรามีปัญญามากแล้ว แต่ปัญญาของเรานั้น อาจจะมีจุดบกพร่อง มีแง่ที่ไม่สมบูรณ์ ใช้ผิดพลาด ทำให้เกิดโทษ เกิดความเสียหายขึ้นมามากมาย...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คุณหญิงกระจ่างศรี-คุณชม รักตะกนิษฐ และญาติมิตร ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "พัฒนาปัญญา" เป็นชุดที่หนึ่งจากรายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน-๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘
  • รายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เกิดขึ้นจากการเจริญกุศลแก่ญาติโยมที่ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลเป็นประจำทุกวัน  ระหว่างปลีกตัวไปทำงานที่ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก  นันทาภิวัฒน์ ด้วยธรรมกถาสั้นๆ ก่อนอนุโมทนา ต่อท้ายการฉันภัตตาหารเพล ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๘ จนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๒๘ 
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔
ISBN974-7890-84-4, 974-8357-02-3
เลขหมู่BQ4570.E3