พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ

ภาษาไทย
คำโปรย
ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้น สรุปได้ ๒ อย่าง คือ
  • ๑. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า "มัชฌเนธรรม" ...ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ ตามกระบวนการของธรรมชาติ...
  • ๒. แสดงข้อปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงาย
ที่มาจาก การประพันธ์
เปลี่ยนไปสู่พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" ได้จัดพิมพ์ไปแล้วกว่า ๒๐ ครั้ง ทั้งภาษาไทย และได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๕) จัดพิมพ์โดย คณะระดมธรรม และธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๙) ได้แทรกเพิ่ม และยายเนื้อหาในบทต่างๆ และที่เพิ่มเป็นพิเศษคือ บทที่ ๓ ว่าด้วยไตรลักษณ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ISBN974-575-013-1, 974-7891-61-1, 974-639-294-8
เลขหมู่BQ4190