พุทธธรรม บทที่ 3 ว่าด้วยไตรลักษณ์

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนังสื่อ "พุทธธรรม บทที่ ๓ ว่าด้วยเรื่อง ไตรลักษณ์" คัดเลื่อกเฉพาะตอนที่ ๒ บทที่ ๓ ในหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง-ขยายความ" ว้าด้วยเรื่อง "ไตรลักษณ์" จัดพิมพ์แยกเป็นเล่ม
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ 4190